Press Information

Présentation lors de la conférence de presse 10.11.2022

Logos

Gringgo Flyer Invest
LU

Erklärungen zum Prinzip vun der "Regionalwert"

Gringgo Flyer Invest
FR

Explications du principe "Regionalwert AG"

Informatiounen zu Gringgo LU

Erklärungen zum Fonctionnement vu Gringgo

Informations sur Gringgo FR

Explications sur le fonctionnement de Gringgo

Information on Gringgo EN

Explanations on the functioning of Gringgo